Lễ phát động thi đua năm 2023, Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 01/01/1970 (GMT+7)
100%

Ngày 11/01/2023 Đảng uỷ xã Thiệu Công tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2023, kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Công văn số 857 - CV/HU, ngày 29/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát động thi đua xây dựng TCCS đảng trong sạch vững mạnh năm 2023.

Trên cơ sở Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ,về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, đăng ký thi đua năm 2023 của các chi bộ, đảng viên và MTTQ, các đoàn thể trong xã. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thiệu Công đăng ký thi đua xây dựng Đảng bộ năm 2023 như sau:

I. Phương hướng chung năm 2023.

Tập trung Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng nhanh, bền vững, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại, ngành nghề nông thôn, tạo cơ chế thuận lợi để thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư phát triển kinh tế; Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, xây dựng Thôn NTM kiểu mẫu tiến tới xây dựng xã NTM nâng cao; tập trung xử lý tồn động đất đai; chăm lo bảo vệ môi trường.Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội nhằm đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng. Giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, hoàn thành tốt nhiệm vụ về quân sự quốc phòng. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh năm 2023.

II. Lãnh đạo thực hiện tốt các tiêu chí, nhiệm vụ năm 2023.

1. Các tiêu chí về thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn, các cấp ủy chi bộ cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết của cấp ủy đã đề ra đầu năm.

Tăng cường trong lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, phấn đấu phải đạt và vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra trong năm đó là:

- Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, Chi bộ và nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao, phấn đấu đạt hoặc vượt mức các chỉ tiêu đăng ký với huyện; về kinh tế - xã hội chú trọng phát triển nông nghiệp hàng hoá, năng xuất, chất lượng hiệu quả cao, tạo điều kiện để phát triển sản xuất kinh doanh, huy động tối đa việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo hạn chế để sảy ra Kiến nghị, thắc mắc vượt cấp; công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác Đảng bộ thực hiện nghiêm túc;

- Lãnh đạo quốc phòng toàn dân, thực hiện chính sách hậu phương quân đội đảm bảo thực hiện tốt;

- Lãnh đạo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở địa phương luôn giữ vững ổn định về mọi mặt.

Làm tốt công tác đánh giá, xếp loại Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp và các tổ chức đảng trực thuộc vào cuối năm.

2. Các tiêu chí về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

* Công tác chính trị tư tưởng.

Luôn làm tốt công táctuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ động thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, đột xuất trong công tác chính trị tư tưởng theo sự chỉ đạo của cấp trên. Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân có các giải pháp, đáp ứng được khi có việc sảy ra; định hướng tư tưởng đối với đảng viên in tâm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.

* Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ.

- Luôn thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Việc xây dựng ban hành và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy thực hiện nghiêm túc.

- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ,tự phê bình, phê bình trong tổ chức và hoạt động của Đảng đầy đủ .

- Thực hiện chế độ, nội dung, chất lượng sinh hoạt đảng đảm bảo; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng đầy đủ.

- Công tác giáo dục, bồi dưỡng, quản lý và phân công công tác cho đảng viên thường xuyên theo quy định.

- Thực hiện việc giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú thực hiện theo đúng Quy định 33- 213 của Ban Bí thư.

- Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên, nhất là ở một số chi bộ nông thôn, phấn đấu kết nạp từ 8 đảng viên trở lên.

- Chú trọng xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; củng cố tổ chức đảng, giúp đỡ, giáo dục đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

- Phấn đấu năm 2023 về kết quả đánh giá phân loại chất lượng của chi bộ trực thuộc có 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, có 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó ( HTXSNV có 20% trở lên). Có 9 chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

* Lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, MTTQ, các đoàn thể hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

- Phổ biến, quán triệt và lãnh đạo đảng viên, quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã.

- Phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành vi (nói, viết, làm...) trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm.

- Lãnh đạo nắm bắt tình hình tư tưởng và diễn biến tư tưởng của đảng viên, quần chúng để có biện pháp lãnh đạo hoặc báo cáo lên cấp trên giải quyết. Luôn nắm trắc tình hình có các giải pháp để xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra.

- Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Hội HND, Hội NNCDDC/ DIOXIN, nhiệm kỳ 2023-2028, thành công tốt đẹp.

* Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

- Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, Chỉ thị, nghị quyết và các nhiệm vụ được giao; việc phát hiện, xử lý đảng viên sai phạm nghiêm túc theo quy định của đảng;

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác thực hiện tốt.

3. Việc khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra (nếu có). Không

4. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương; Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” gắn với việc xây dựng kế hoạch, cam kết thực hiện tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của đảng.

- Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI,XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của đảng thực hiêm nghiêm túc.

- Tổ chức cho đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

+ Xây dựng tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để thực hiện theo đúng chủ đề hàng năm.

+ Định kỳ kiểm điểm, đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết TW4; học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng bộ, chi bộ và đảng viên, trong sinh hoạt đảng (hàng tháng, sơ kết 6 tháng và tổng kết ....); chỉ rõ những việc làm được, chưa làm được để có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm; biểu dương những cán bộ, đảng viên có những việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đối với tập thể và các cá nhân đã đăng ký đầu năm.

Năm 2023 phấn đấu Đảng bộ đạt mức xếp loại chất lượng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dưới đây là một hình ảnh của buổi phát động thi đua năm 2023

Lễ phát động thi đua năm 2023, Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 01/01/1970 (GMT+7)
100%

Ngày 11/01/2023 Đảng uỷ xã Thiệu Công tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2023, kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Công văn số 857 - CV/HU, ngày 29/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát động thi đua xây dựng TCCS đảng trong sạch vững mạnh năm 2023.

Trên cơ sở Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ,về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, đăng ký thi đua năm 2023 của các chi bộ, đảng viên và MTTQ, các đoàn thể trong xã. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thiệu Công đăng ký thi đua xây dựng Đảng bộ năm 2023 như sau:

I. Phương hướng chung năm 2023.

Tập trung Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng nhanh, bền vững, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại, ngành nghề nông thôn, tạo cơ chế thuận lợi để thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư phát triển kinh tế; Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, xây dựng Thôn NTM kiểu mẫu tiến tới xây dựng xã NTM nâng cao; tập trung xử lý tồn động đất đai; chăm lo bảo vệ môi trường.Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội nhằm đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng. Giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, hoàn thành tốt nhiệm vụ về quân sự quốc phòng. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh năm 2023.

II. Lãnh đạo thực hiện tốt các tiêu chí, nhiệm vụ năm 2023.

1. Các tiêu chí về thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn, các cấp ủy chi bộ cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết của cấp ủy đã đề ra đầu năm.

Tăng cường trong lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, phấn đấu phải đạt và vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra trong năm đó là:

- Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, Chi bộ và nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao, phấn đấu đạt hoặc vượt mức các chỉ tiêu đăng ký với huyện; về kinh tế - xã hội chú trọng phát triển nông nghiệp hàng hoá, năng xuất, chất lượng hiệu quả cao, tạo điều kiện để phát triển sản xuất kinh doanh, huy động tối đa việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo hạn chế để sảy ra Kiến nghị, thắc mắc vượt cấp; công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác Đảng bộ thực hiện nghiêm túc;

- Lãnh đạo quốc phòng toàn dân, thực hiện chính sách hậu phương quân đội đảm bảo thực hiện tốt;

- Lãnh đạo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở địa phương luôn giữ vững ổn định về mọi mặt.

Làm tốt công tác đánh giá, xếp loại Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp và các tổ chức đảng trực thuộc vào cuối năm.

2. Các tiêu chí về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

* Công tác chính trị tư tưởng.

Luôn làm tốt công táctuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ động thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, đột xuất trong công tác chính trị tư tưởng theo sự chỉ đạo của cấp trên. Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân có các giải pháp, đáp ứng được khi có việc sảy ra; định hướng tư tưởng đối với đảng viên in tâm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.

* Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ.

- Luôn thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Việc xây dựng ban hành và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy thực hiện nghiêm túc.

- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ,tự phê bình, phê bình trong tổ chức và hoạt động của Đảng đầy đủ .

- Thực hiện chế độ, nội dung, chất lượng sinh hoạt đảng đảm bảo; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng đầy đủ.

- Công tác giáo dục, bồi dưỡng, quản lý và phân công công tác cho đảng viên thường xuyên theo quy định.

- Thực hiện việc giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú thực hiện theo đúng Quy định 33- 213 của Ban Bí thư.

- Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên, nhất là ở một số chi bộ nông thôn, phấn đấu kết nạp từ 8 đảng viên trở lên.

- Chú trọng xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; củng cố tổ chức đảng, giúp đỡ, giáo dục đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

- Phấn đấu năm 2023 về kết quả đánh giá phân loại chất lượng của chi bộ trực thuộc có 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, có 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó ( HTXSNV có 20% trở lên). Có 9 chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

* Lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, MTTQ, các đoàn thể hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

- Phổ biến, quán triệt và lãnh đạo đảng viên, quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã.

- Phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành vi (nói, viết, làm...) trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm.

- Lãnh đạo nắm bắt tình hình tư tưởng và diễn biến tư tưởng của đảng viên, quần chúng để có biện pháp lãnh đạo hoặc báo cáo lên cấp trên giải quyết. Luôn nắm trắc tình hình có các giải pháp để xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra.

- Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Hội HND, Hội NNCDDC/ DIOXIN, nhiệm kỳ 2023-2028, thành công tốt đẹp.

* Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

- Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, Chỉ thị, nghị quyết và các nhiệm vụ được giao; việc phát hiện, xử lý đảng viên sai phạm nghiêm túc theo quy định của đảng;

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác thực hiện tốt.

3. Việc khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra (nếu có). Không

4. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương; Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” gắn với việc xây dựng kế hoạch, cam kết thực hiện tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của đảng.

- Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI,XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của đảng thực hiêm nghiêm túc.

- Tổ chức cho đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

+ Xây dựng tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để thực hiện theo đúng chủ đề hàng năm.

+ Định kỳ kiểm điểm, đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết TW4; học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng bộ, chi bộ và đảng viên, trong sinh hoạt đảng (hàng tháng, sơ kết 6 tháng và tổng kết ....); chỉ rõ những việc làm được, chưa làm được để có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm; biểu dương những cán bộ, đảng viên có những việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đối với tập thể và các cá nhân đã đăng ký đầu năm.

Năm 2023 phấn đấu Đảng bộ đạt mức xếp loại chất lượng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dưới đây là một hình ảnh của buổi phát động thi đua năm 2023

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT